Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
logo    KOLO-PRO-RADOST.CZ  Od cyklistů pro cyklisty  Cyklistika není jen jízda na kole, cyklistika je životní styl 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.kolo-pro-radost.cz (dále též jen „e-shop“).

Prodávající je subjekt Jaroslav Mukařovský – kolo-pro-radost.cz, se sídlem Žitomířská 383, 282 01 Český Brod; IČO: 46372458, zapsaný v živnostenském rejstříku dne 19.08.2008.

Zákazníkem e-shopu je kupující.

 

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká potvrzením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a objednávky prodávajícímu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy,jakož i již uzavřenou kupní smlouvu  s kupujícím, v případě, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo v případě kdy prodávajicí není schopen dodat zboží za cenu uvedenou v e-shopu z důvodu náhlého zvýšení kupní cen dodavatelem, popřípadě chybou vzniklou při uvedení výrobku do e-shopu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

Dodací podmínky

Zboží je dodáváno prostřednictvím distribuční společnosti Česká pošta. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky. Cena za přepravní náklady objednaného zboží v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí 120 Kč. Dobírka je zpoplatněna částkou 30 Kč.

Prodávající nebude kupujícímu účtovat cenu za dodání zboží v případě, pokud současně hodnota objednávaného zboží činí alespoň 2000 Kč.

Ve výjimečných případech bude za dodání zboží účtován vyšší poplatek, s jehož výší bude zákazník seznámen před odesláním objednávky. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika etapách, bude poplatek účtován pouze jednou.


Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků). K uvedeným cenám budou dále připočteny poplatky za dodání zboží dle předchozího článku.

Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet kolo-pro-radost.cz. Číslo účtu kolo-pro-radost.cz sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.

 

Odstoupení od smlouvy

Prodávající nabízí možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu až do 30 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 30 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy kupující obdrží kompletní produkt.

Zaslání výrobku zpět na adresu kolo-pro-radost.cz

Kupující vloží do zásilky doklad o koupi zboží a zašle na adresu:

Jaroslav Mukařovský

Kolo-pro-radost.cz

Kollárova 972

282 01  Český Brod

Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte, a to na tel: 603843048 nebo na email: jmukarovsky@quick.cz.

Vrácení v kamenném obchodě kolo-pro-radost.cz

Zboží je možno vrátit i v kamenném obchodě kolo-pro-radost.cz v Českém Brodě. Při vrácení zboží bez udání důvodu musí zákazník předložit doklad o koupi – fakturu, nebo jinak prokázat zakoupení zboží u prodávajícího.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující náklady na dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující může získat zpět hotovost vrácením zboží v kamenném obchodě. Při využití přepravní společnosti je hotovost vyplacena na bankovní účet zákazníka.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy se netýká potravin, a dále audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud byl porušen jejich originální obal, novin, periodik a časopisů a dalších produktů, resp. smluv uvedených v § 1837zákona č. 89/2012 Sb.

 

Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat:

  • odstranění vady
  • dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího
  • přiměřenou slevu
  • odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u oblečení nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace. E-shop kolo-pro-radost.cz je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Prodávající je povinen přijmout reklamaci i v provozovně. Náklady vynaložené na doručení výrobku do servisního centra (poštovné), budou kupujícímu, v případě prokázání vady, vráceny na základě předložení dokladu o zaplacení.

Je-li v návodu k výrobku uveden jiný podnikatel, určený k opravě, uplatní kupující právo na opravu přednostně u určeného subjektu. Předání předmětu reklamace bude probíhat dle domluvy se servisním partnerem. Vzniknou-li v souvislosti se zasláním výrobku do servisu náklady budou v případě uznání reklamace uhrazeny.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený pracovník o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce (nebo servis) vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Pozáruční opravy technických výrobků

Opravy, na které se nevztahuje právo z vadného plnění ani záruka, může zákazník nechat provést na vlastní náklady na provozovně kolo-pro-radost.cz v Českém Brodě.

 

Ostatní ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu, a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/reklamace-a-bezplatne-mimosodni-reseni-spotrebitelskeho-sporu/). Prodávající může souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

 

Závěrečná ustanovení

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V případě nejasností je možné kontaktovat zástupce kolo-pro-radost.cz na telefonu 603843048.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016